Ogólne warunki użytkowania i oświadczenie o ochronie danych osobowych dla aplikacji calor BT dla konsumenta i niekonsumenta (zwanego w dalszej części „Użytkownikiem”)

A Potwierdzenie

WAŻNE: PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA calor APP NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA I OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. FIRMA eQ-3 JEST GOTOWA UDOSTĘPNIĆ USŁUGI POD BEZWZGLĘDNYM WARUNKIEM ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ PAŃSTWA WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY I WYRAŻENIA ZGODY NA ICH PRZESTRZEGANIE.
NINIEJSZA UMOWA OBOWIĄZUJE W ZAKRESIE WSZYSTKICH AKTUALIZACJI LUB USŁUG Z ZAKRESU WSPARCIA OPROGRAMOWANIA, LUB USŁUG WYKONANYCH NA PAŃSTWA RZECZ PRZEZ APLIKACJĘ, CHYBA ŻE PRZEDMIOTY TE PODLEGAJĄ INNYM POSTANOWIENIOM SPECJALNYM.

 

1 Przedmiot umowy i zawarcie umowy

1.1 Przedmiotem niniejszych warunków jest udzielenie licencji na aplikację calor BT App, która ma zostać zainstalowana na urządzeniu końcowym użytkownika. Aplikacja calor BT App jest licencjonowana przez firmę eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, 26789 Leer (zwaną dalej "eQ-3").

1.2 Podczas procesu instalacji użytkownik potwierdza, że zgadza się z poniższymi warunkami użytkowania, klikając przycisk "Zgadzam się". To samo dotyczy sytuacji, gdy użytkownik używa, instaluje, kopiuje lub uzyskuje dostęp do aplikacji.

1.3 Użytkownik, który nie akceptuje warunków użytkowania, zobowiązany jest do rezygnacji z jakiegokolwiek użytkowania, instalacji, powielania oraz korzystania z aplikacji.

 

B Ogólne warunki użytkowania

2 Prawa licencyjne i prawa do korzystania

2.1 Niniejsze Warunki użytkowania przyznają użytkownikowi niewyłączne, zbywalne prawo do zainstalowania i korzystania z udostępnionej mu aplikacji na odpowiednich urządzeniach końcowych, takich jak np. smartfon lub tablet.

2.2 Użytkownik uzyskuje prawo do powielania oddanej do dyspozycji aplikacji calor BT, na które w tym miejscu udziela się licencji, w ramach niniejszych warunków użytkowania, jeśli powielanie jest niezbędne do korzystania z programu (np. pobranie, instalacja programu z pamięci tymczasowej, wczytanie programu oraz powielanie w celu wykonania kopii zapasowej). Jeżeli oddaną do dyspozycji wersją aplikacji bądź usługi internetowej jest wersja demonstracyjna, wykorzystanie do innych celów niż demonstracja bądź prezentacja jest niedopuszczalne.

2.3 Aplikacja calor BT App udostępniona użytkownikowi jest chroniona prawem autorskim, częściowo prawem patentowym, a także innymi prawami własności przemysłowej i zawiera tajemnice handlowe producenta.

2.4 Retranslacja/przekształcanie kodu oprogramowania aplikacji na inne formy kodu (np. poprzez dekompilację), jak również inne rodzaje inżynierii wstecznej poszczególnych etapów produkcji (np. reverse engineering) są niedozwolone, chyba że zachodzi przypadek określony w § 69e ust. 1 UrhG. Jeśli zachodzą przesłanki § 69e niemieckiego prawa autorskiego (UrhG), licencjobiorca, który potrzebuje informacji koniecznych do uzyskania interoperacyjności oprogramowania dostarczonego przez firmę eQ-3 i innych urządzeń firmy eQ-3 za pomocą stworzonych niezależnie programów, zwróci się najpierw do firmy eQ-3. Firma eQ-3 zastrzega sobie możliwość udostępnienia licencjobiorcy ww. produktów za stosownym wynagrodzeniem. Licencjobiorca nie jest uprawniony do wykonywania inżynierii zwrotnej na oprogramowaniu ani samodzielnie, ani przy pomocy osób trzecich.

2.5 Aplikacja calor BT i związane z nią usługi nie są przeznaczone do użytku w związku z jakimikolwiek zastosowaniami nuklearnymi, lotniczymi, związanymi z transportem masowym lub medycznymi ani żadnymi innymi z natury niebezpiecznymi zastosowaniami, które mogłyby spowodować śmierć, obrażenia ciała, katastrofalne szkody lub masowe zniszczenia, a Licencjobiorca zgadza się, że Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki takiego użycia Aplikacji calor BT lub Usług.

 

3 Dostępność i warunki

3.1 Firma eQ-3 dołoży wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie, dążąc do osiągnięcia dostępności na poziomie 99,9% przez cały rok. eQ-3 nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niższej dostępności.

3.2 Firma eQ-3 nie ponosi odpowiedzialności za błędy w konfiguracji użytkownika. Do tej grupy zalicza się również usterka powstała wskutek działania siły wyższej.

3.3 Warunkiem korzystania z aplikacji calor BT jest używanie jednego z obsługiwanych urządzeń opublikowanych przez eQ-3 (np. na stronie "www.eQ-3.de"). eQ-3 ma prawo od czasu do czasu dostosowywać listę obsługiwanych urządzeń zgodnie z postępem technicznym.

 

4 Prywatność Ochrona danych osobowych

4.1 Korzystając z aplikacji calor BT, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji i danych logowania istotnych z punktu widzenia systemu. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych jest zgodne z obowiązującymi postanowieniami wynikającymi z praw o ochronie danych. System nie wymaga podania danych adresowych, nazwisk ani innych danych osobowych, ani takich danych nie przetwarza.

4.2 Firma eQ-3 zastrzega sobie prawo do zamieszczania reklam w ramach usługi internetowej. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania częściowego lub całkowitego ukrycia takich treści.

4.3 Firma eQ-3 jest uprawniona do wykorzystywania informacji o komputerze i/lub urządzeniu w celu ulepszania aplikacji i usług Calor BT.

 

5 Gwarancja

5.1 Firma eQ-3 gwarantuje, że aplikacja została stworzona z zachowaniem najwyższej staranności. Jednak na dzisiejszym poziomie wiedzy technicznej nie jest możliwe zapewnienie dostawy oprogramowania całkowicie pozbawionego błędów.

 

6 Odpowiedzialność

6.1 Firma eQ-3 ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku zawinionego naruszenia postanowień umowy, zawinienia przy zawarciu umowy, zwłoki, niemożności, czynu niedozwolonego oraz z innych przyczyn prawnych w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

6.2 W przypadku wystąpienia zawinionych szkód z naruszeniem życia, obrażeniem ciała lub naruszeniem zdrowia, w przypadku zawinionego naruszenia obowiązków kardynalnych wynikających z umowy (głównych obowiązków umownych) lub świadomego oszustwa firma eQ-3 ponosi odpowiedzialność w ramach określonych przepisami prawa.

6.3 W razie naruszenia obowiązków kardynalnych odpowiedzialność firmy eQ-3 ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód. Szkody pośrednie są w tym zakresie wykluczone.

6.4 Zakres odpowiedzialności firmy eQ-3 z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszony.

 

7 Prawa ochronne osób trzecich

7.1 Firma eQ-3 zapewnia, że zgodnie z jej wiedzą oprogramowanie jest wolne od praw osób trzecich i korzystanie z niego zgodnie z umową nie narusza praw ochronnych osób trzecich.

7.2 Jeśli korzystanie zgodnie z umową będzie utrudnione z uwagi na prawa ochronne osób trzecich, w zakresie możliwym do zaakceptowania przez klienta według własnego uznania i na własny koszt firma eQ-3 ma prawo do nabycia licencji i/lub zmiany, całkowitej lub częściowej wymiany aplikacji lub przyjęcia jej zwrotu. Jeśli klient nabył aplikację za opłatą, firma eQ-3 zwróci tę opłatę w przypadku przyjęcia zwrotu aplikacji. Roszczenia klienta wobec firmy eQ-3 wykraczające poza powyższe są wykluczone.

 

8 Czas obowiązywania umowy i wypowiedzenie

8.1 Umowa rozpoczyna się wraz z pierwszym uruchomieniem Aplikacji calor BT i jest ważna przez okres korzystania z Aplikacji calor BT.

8.2 Użytkownik może w każdym momencie wypowiedzieć umowę.

8.3 Firma eQ-3 uprawniona jest do wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 12 miesięcy ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie może być dokonane przez eQ-3 w formie elektronicznej, tj. również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez wyświetlenie komunikatu w aplikacji calor BT.

8.4 Umowa wygasa po upływie uzgodnionego okresu użytkowania i ewentualnych przedłużeniach.
Firma eQ-3 ma prawo do usuwania danych konfiguracji i użytkowania bezpośrednio po zakończeniu umowy.

8.5 Zapis ten nie narusza prawa do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z ważnego powodu.

8.6 W razie wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności, których sprawcą nie była firma eQ-3, firma eQ-3 może wprowadzić zmiany w niniejszych postanowieniach, jeśli można spodziewać się ich akceptacji ze strony użytkownika. Oprócz tego firma eQ-3 może w późniejszym terminie dostosować lub zmienić lukę powstałą w niniejszych warunkach użytkowania, jeśli jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli dostosowanie okaże się konieczne, firma eQ-3 poinformuje użytkownika drogą elektroniczną o chęci wprowadzenia zmiany ze stosownym wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej jeden miesiąc. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z aplikacji co najmniej raz w miesiącu ze względu na podawane w niej informacje o zmianach aplikacji. Z tego względu zmiany stają się skuteczne najpóźniej po upływie 2 miesięcy od podania ich do wiadomości w aplikacji, z reguły jednak po upływie 1 miesiąca od powzięcia o nich wiedzy. Obowiązek udokumentowania czasu powzięcia wiedzy o zmianach spoczywa na licencjobiorcy. Jeśli użytkownik nie jest w stanie udokumentować, że nie powziął wiedzy o zmianach, przyjmuje się, że powziął o nich wiedzę w ciągu pierwszego miesiąca po opublikowaniu w ramach aplikacji, a bieg terminu rozpoczyna się po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia zmian w aplikacji.
Użytkownik może wyrazić sprzeciw odnośnie zmiany lub dopasowania w terminie jednego miesiąca. W razie sprzeciwu w dalszym ciągu obowiązują początkowe ustalenia. Firmie eQ-3 przysługuje wówczas prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu jednego miesiąca. Jeśli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec planowanej zmiany w terminie, nowe postanowienia staną się częścią umowy między stronami umowy.

 

9 Postanowienia końcowe

9.1 Klientowi nie przysługuje prawo do potrącenia lub zatrzymania, chyba że roszczenie jest bezsporne, zostało prawomocnie rozstrzygnięte przez sąd lub domniemane roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego w sensie stosunku wykonania/wykonania zobowiązania.

9.2 Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu niemieckiemu. Obowiązuje właściwość miejscowa sądu zgodna z przepisami ustawy. Jeśli klient jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego lub korporacją prawa publicznego, sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby firmy eQ-3.

9.3 Jeśli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są całkowicie lub częściowo nieskuteczne prawnie lub utracą później skuteczność prawną, nie narusza to ważności pozostałej części umowy. W miejsce nieskutecznego lub niemożliwego do zrealizowania postanowienia należy ustanowić takie postanowienie skuteczne i możliwe do przeprowadzenia, którego skutek jest najbardziej zbliżony do ekonomicznego celu postanowienia nieskutecznego lub niemożliwego do zrealizowania. Powyższe postanowienia obowiązują odpowiednio w przypadku, gdy w warunkach użytkowania zostanie stwierdzona luka.

 

C Oświadczenie o ochronie danych osobowych

10.1 Firma eQ-3 szanuje Państwa prywatność i angażuje się w jej ochronę.
Rozwiązanie można intuicyjnie skonfigurować za pomocą aplikacji na smartfony (iOS i Android), a następnie wygodnie nim sterować. Wszystkie dane zapisane w aplikacji calor BT są całkowicie anonimowe, co oznacza, że na ich podstawie nie można poznać tożsamości użytkownika i jego zachowań związanych z użytkowaniem. Cała komunikacja między urządzeniami a aplikacją jest szyfrowana. Nie ma obowiązku podawania danych osobowych takich jak nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu ani podczas, ani po instalacji. Również tutaj zagwarantowana jest stuprocentowa anonimowość.

Wskazówka:

Nasze oprogramowanie zawiera darmowe oprogramowanie podmiotów trzecich, używane na warunkach obowiązujących w zakresie różnych licencji. Listę darmowego oprogramowania stosowanego w naszym oprogramowaniu oraz warunki licencji, na jakich jest ono rozpowszechniane, można znaleźć tutaj.
Publikacja darmowego oprogramowania odbywa się w formie „takie, jakie jest“; BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. Powyższy zapis nie narusza naszej odpowiedzialności ustawowej.
Jeśli wymaga tego dana licencja, udostępniamy Państwu pełną, kompletną kopię kodu źródłowego wolnego oprogramowania, nadającą się do odczytu maszynowego.